Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.abamet.eu

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.abamet.eu (ďalej len „portál“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť ABAmet, s.r.o. ( ďalej len ,, predávajúci,, alebo ,,obchodník,,), so sídlom Mierové nám. 4 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 47966947, DIČ: 2024158279, IČ DPH: SK2024158279, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. : 35109/T, email: info@abamet.eu, tel. č. +421 (0) 31 37 00 207.

 

Predávajúcim (obchodníkom) sa pre účely týchto VOP rozumie ABAmet, s.r.o. ako je definovaná vyššie.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo iný obchodník (ďalej len „objednávateľ alebo „kupujúci“).

 

 

Práva podľa Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 

 • spotrebiteľom je FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania
 • obchodníkom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svoje podnikateľskej činnosti alebo povolania

 

Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dohľadu, tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21.

 

K čomu slúžia obchodné podmienky?

 

Nákupom na www.abamet.eu uzatvárate s firmou ABAmet, s.r.o. zmluvu. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nám stanovujú obsah tejto zmluvy. Spotrebiteľská zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľa s obchodníkom vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka – www.abamet.eu (ďalej len „objednávka“). Dĺžka (platnosť) spotrebiteľskej zmluvy sa rovná dĺžke záručnej doby.  To platí aj v prípade opakovaného dodávania produktu.

 

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

Nákup prostredníctvom e-shopu

2.1. Nakúpiť môžete na adrese www.abamet.eu.

2.2. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno zobraziť nákupný košík. Uskutočniť objednávku možno kliknutím na „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“.

2.3. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

2.4. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú. Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy vám objednávku potvrdíme.

2.5. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s podmienkami, vyjadruje súhlas s Podmienkami a považuje ich za záväzné a potvrdzuje, že pred odoslaním Objednávky si predávajúci splnil všetky informačné povinnosti, najmä povinnosti v zmysle § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.6. Prílohou potvrdenia objednávky sú tiež tieto VOP a Reklamačný poriadok.

2.7. Následná zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode, poprípade za podmienok stanovených zákonom alebo týmito VOP.

Nákup prostredníctvom e-mailu/ telefónu

2.8. Objednávať môžete aj za pomoci pracovníka ABAmet, s.r.o. prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, ktoré nájdete v sekcii Kontakty.

2.9. V prípade objednania cez e-mail alebo telefón je zmluva uzatvorená v momente, keď prijmete ponuku potvrdením svojej objednávky písomne, e-mailom.

2.10. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia odmietnuť Objednávku aj bez udania dôvodu. Odmietnutie objednávky je Predávajúci povinný odoslať za rovnakých podmienok ako Potvrdenie.

 

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

3.1. Cena za Predmet dodávky („Cena“) je určená podľa aktuálneho cenníka Obchodníka alebo podľa osobitnej dohody Zmluvných strán. Cena produktov je uvádzaná bez DPH aj s DPH, vrátane všetkých ostatných daní. Ak ide o akciovú Cenu, takáto Cena platí do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Predmete dodávky nie je uvedené inak. Sme platiteľmi DPH.

3.2. Konečnú cenu za Predmet dodávky („Konečná cena“) tvorí cena, náklady a všetky ostatné prípadné poplatky, ktoré musí Objednávateľ zaplatiť pre získanie Predmetu dodávky.

3.3. Splatnosť. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Konečnú cenu bez zbytočného odkladu od odoslania Potvrdenia, najneskôr však pri osobnom preberaní Predmetu dodávky, prípadne ak bola dohodnutá splatnosť faktúry, tak do termínu splatnosti. Ak Objednávateľ neuhradí konečnú cenu v uvedenej lehote, Obchodník je oprávnený odoprieť dodanie Predmetu dodávky a/alebo od Zmluvy odstúpiť.

3.4. Objednávateľ môže zaplatiť konečnú cenu jedným z nasledovných spôsobov:

3.4.1. vopred prevodom na Účet;

3.4.2. faktúra na splatnosť

3.5. Konečná cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na Účet.

3.6. Bankové údaje spoločnosti sú nasledovné:

 • Tatra banka, a.s.
 • IBAN: SK89 1100 0000 0029 4607 2426
 • SWIFT: TATRSKBX

3.7. Obchodník doručí Objednávateľovi faktúru (daňový doklad) pri alebo po dodaní Predmetu dodávky.

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

 • Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet dodávky v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.
 • Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky, ak sa s kupujúcim nedohodol inak alebo nebola dohodnutá lehota, ktorá je pre kupujúceho mimoriadne dôležitá.
 • Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, alebo viac ako by bola dohodnutá lehota, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  
 • Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.
 • K cene tovaru môžeme účtovať poplatok za prepravu ( tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky ) v sume od 0-50 € podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa alebo podľa osobitnej dohody Zmluvných strán. V prípade objednávky cez webovú stránku cena dopravy je 0 €.
 • Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi predmet dodávky na miesto určené Objednávateľom v Objednávke.
 • Dodávateľ môže Predmet dodávky dodať sám alebo prostredníctvom Dopravcu. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia určiť aj iný spôsob dodania Predmetu dodávky.
 • Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania.

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom. 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Mierové námestie 4, 92401, Galanta, alebo info@abamet.eu.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 • Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
 • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
 • Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 
 • Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
 • Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností uvedených vyššie.
 • Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
 • Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej osobe oznámenej predávajúcim. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
 • Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak.
 • Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

 

 • Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:
 • predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 • predávajúci odmietol odstrániť vadu
 • vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 • predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
  • Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
  • Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
  • Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
  • Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
  • Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.
  • Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

 • Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.
 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť alebo sprístupniť predávajúcemu.
 • Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim.Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

 

 

Dohľad vykonáva SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dohľadu, tel. č. : 033/321 25 27, 033/321 25 21, mail: tt@soi.sk

 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

 

 • Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

 

 • Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
 • Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 • K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.
 • Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

 

– Komu: ABAmet, s.r.o., Mierové námestie 4, Galanta 92401, info@abamet.eu

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme* , že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí

tohto produktu: …………..

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*  …………..

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*  …………..

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*  …………..

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

– Dátum …………..

 

*   Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

 

 

 

 Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024