Vážení zákazníci,

v souladu s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) dále jen „GDPR“) Vás chceme informovat o zabezpečení a ochraně Vašich osobních údajů, které jako Provozovatel zpracováváme.

Provozovatelem osobních údajů, tedy subjekt, který zpracovává osobní údaje dotčené osoby, je společnost ABAmet, s.r.o, se sídlem 924 01 Galanta, Mírové nám. čj. 4, IČ: 47966947 (dále jen „Provozovatel“).

Dotyčnou osobou je každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Provozovatelem.

☺ Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě uvedených právních základů:

 1. plnění smlouvy nebo předsmluvních vztahů,
 2. ke splnění zákonné povinnosti provozovatele (zvláštní předpis),
 3. oprávněný zájem provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy nepřevažují oprávněné zájmy dotyčné osoby,
 4. souhlas dotyčné osoby.

 

Osobní údaje zpracovává Provozovatel za účelem:

 • vyřízení a odeslání objednaného zboží, daňových dokladů za nákup zboží,
 • fakturace dodávaných služeb,
 • zasílání mailových nabídek produktů firmy ABAmet, s.r.o,
 • kontaktu na sociálních sítích,
 • vyhotovení kupní smlouvy, vymáhání pohledávek.

 

☺ Rozsah osobních údajů:

 • jméno a příjmení dotyčné osoby,
 • e-mail a telefonický kontakt,
 • adresu k doručení,
 • IČO, DIČ.

 

☺ Doba, po kterou budou osobní údaje dotyčné osoby provozovatelem uloženy jsou:

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu potřebném pro naplnění účelů, které jsou uvedeny výše a jen po dobu nezbytnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

 

☺Soutěže probíhající na sociálních sítích:

Některé soutěže mohou probíhat formou sdílení údajů zejména komentářů, prostřednictvím profilů dotčených osob na sociálních sítích (např. reakce dotčené osoby na fun page Provozovatele prostřednictvím jejího profilu na sociální síti Facebook nebo Instagram).

V takovém případě bude Provozovatel za účelem účasti dotyčné osoby v soutěži a případného vyhlášení/zveřejnění výherce soutěže (na profilové stránce Provozovatele na sociální síti) a jeho kontaktování za účelem předání výhry (prostřednictvím přímých zpráv na sociální síti) zpracovávat osobní údaje dotčených osob v rozsahu zejména přihlašovací jméno. Právním základem zpracování osobních údajů pro daný účel je souhlas dotyčné osoby ve formě dobrovolného zapojení se do soutěže. Provozovatel může za účelem předání výhry výhercům zpracovávat i další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, které jsou nezbytné k dosažení účelu předání výhry a to na právním základě souhlasu dotyčné osoby. Dotčená osoba může souhlas kdykoli odvolat na níže uvedených kontaktech Provozovatele. Provozovatel bude zpracovávat tyto osobní údaje po dobu potřebnou k dosažení účelu soutěže nebo do odvolání souhlasu dotyčné osoby. Po odvolání souhlasu nebude Provozovatel dále zpracovávat osobní údaje pro účel, kterého se odvolání souhlasu týká.

 

☺Za účelem vyřízení a odeslání objednávky přes registraci a zřízení osobního účtu zákazníka zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, telefonický kontakt, doručovací adresa, IČO, DIČ.

Registrace a zřízení osobního účtu zákazníka slouží pro rychlejší a pohodlnější nákup na e-shopu firmy ABAmet, s.r.o.

Vytvoření registrace a osobního účtu na www.abamet.eu je dobrovolný a máte možnost po přihlášení svůj osobní účet kdykoliv smazat nebo o smazání požádat v emailu zaslaném na e-mailovou adresu: info@abamet.eu.

V případě neudělení souhlasu bude Váš osobní účet a registrace se všemi údaji po vyřízení objednávky a zaslání zboží vymazán.

 

☺ V souvislosti s vyřizováním podnětů, otázek a reklamací:

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotyčných osob poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých otázek a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a pouze do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku.

Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňujícího reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností firmy ABAmet.

☺ Komu budeme Vaše osobní údaje odevzdávat?

ABAmet, s.r.o. jako provozovatel, zpracovává osobní údaje sama a také prostřednictvím zprostředkovatelů, se kterými má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracovávání osobních údajů (zprostředkovatelskou smlouvu). Provozovatel využívá zprostředkovatelů, kteří jeho jménem zpracovávají osobní údaje.

Zprostředkovatelé:

–          JUDr.Eva Matejovová, Hollého 12 , Nitra 949 01

poskytování právních služeb

–          Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o., 92401 Šaľa, Hlavná 14

poskytování právních služeb

–          Mgr. Magdaléna Tóthová, 92507, Mostová 501, 92507, Mostová 501

poskytování služeb v oblasti účetnictví apersonalistiky

 

☺ Odpovědnost společnosti ABAmet při zpracování osobních údajů dotčených osob:

Společnost ABAmet, s.r.o. se jako provozovatel zavazuje dodržovat následující obecné povinnosti:

 1. a) S ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění a prokázání toho, že zpracování osobních údajů se provádí v souladu s GDPR.
 2. b) Uvedená opatření bude podle potřeby aktualizovat.
 3. c) Bude pravidelně prověřovat trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz osobních údajů
 4. d) Společnost bude zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

 

☺Poučení o právech dotčených osob

V souladu s č. 12 až 22 GDPR upozorňujeme, že jako dotčená osoba máte k dispozici tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu osobních údajů,
 3. právo na vymazání osobních údajů,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. právo na přenosnost osobních údajů,
 7. automatizované individuální rozhodování včetně profilování
 8. právo podat stížnost k orgánu dozoru.

 

Časová lhůta vyřízení Vaší žádosti při uplatnění vašich práv:

Provozovatel se pokusí vyřídit žádost během 30-ti dnů od jejího doručení. Lhůta však může být vzhledem k četnosti žádostí a jejich složitosti prodloužena o další 2 měsíce. O této skutečnosti bude Provozovatel dotčenou osobu informovat nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti spolu s důvodem prodloužení lhůty. Provozovatel předpokládá, že v některých případech nebude možné dohledat všechny osobní údaje podle identifikátorů, které dotyčná osoba uvedla ve své žádosti. V takových případech, kdy Provozovatel nedokáže dotyčnou osobu identifikovat jako dotyčnou osobu, není schopen vyhovět žádosti, pokud dotyčná osoba neposkytne další informace umožňující její identifikaci. O důvodech nemožnosti vyřídit žádost bude Provozovatel dotyčnou osobu neprodleně informovat.

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů daný Provozovateli (pokud právním základem zpracování osobních údajů byl souhlas). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování jejích osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může dotyčná osoba odvolat prostřednictvím emailu : info@abamet.eu nebo osobně v sídle provozovatele.

Cookies

Pokud dotyčná osoba navštíví webovou stránku www.abamet.eu, může dojít (podle nastavení vašeho internetového prohlížeče) k uložení takzvaného souboru cookie ve vašem zařízení. Provozovatel zpracovává cookies vždy jen se souhlasem dotyčné osoby.

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při procházení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby. Další návštěva našich webových stránek tak může proběhnout snáze a může být produktivnější.

Při návštěvě webové stránky nebo profilů Provozovatele na sociálních sítích může docházet ke zpracování osobních údajů pro statistické a analytické účely (Facebook). Tyto údaje se používají pro personalizaci obsahu webových stránek a obsahu na sociální síti. Tyto údaje Provozovatel zpracovává na základě Vašeho souhlasu – pokud jste jej udělili při návštěvě naší webové stránce v souvislosti s cookies.

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018, t. j. ode dne vstupu GDPR v platnost.